Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Vaderhartscholen Europa
E-mail: FatherheartNL@gmail.com
Website: www.fatherheart.nl

Definities

 1. Stichting Vaderhartscholen Europa: Stichting Vaderhartscholen Europa, gevestigd te Veenendaal onder KvK nr. 30271959.
 2. Klant: degene met wie Stichting Vaderhartscholen Europa een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Stichting Vaderhartscholen Europa en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stichting Vaderhartscholen Europa.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stichting Vaderhartscholen Europa.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Prijzen

 1. Alle prijzen die Stichting Vaderhartscholen Europa hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Stichting Vaderhartscholen Europa hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stichting Vaderhartscholen Europa te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Stichting Vaderhartscholen Europa een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Stichting Vaderhartscholen Europa heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stichting Vaderhartscholen Europa prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stichting Vaderhartscholen Europa op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Stichting Vaderhartscholen Europa mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. In voorkomende gevallen kan worden gevraagd om volledige betaling vooraf.
 2. De klant dient betalingen volledig te hebben voldaan voorafgaand aan de aanvang van een event of dienstverlening.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stichting Vaderhartscholen Europa de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Ervan uitgaande dat een client boekt via het Platform. Betaling geschiedt uitsluitend online via het Platform, met een creditcard, Ideal, Apple Pay of een PayPal-rekening op naam van de Gast.
 5. Stichting Vaderhartscholen Europa maakt gebruik van de beveiligde betaaldienst van het bedrijf Mollie. Gebruikers die het betalingssysteem gebruiken, erkennen en accepteren de Algemene Voorwaarden van Mollie. Stichting Vaderhartscholen Europa heeft geen toegang tot vertrouwelijke bankgegevens.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting Vaderhartscholen Europa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting Vaderhartscholen Europa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting Vaderhartscholen Europa te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  – de dienst geen logies, reis, vervoer betreft
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  – zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via FatherheartNL@gmail.com.

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting Vaderhartscholen Europa te verrekenen met een vordering op Stichting Vaderhartscholen Europa.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting Vaderhartscholen Europa enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stichting Vaderhartscholen Europa voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Stichting Vaderhartscholen Europa heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Stichting Vaderhartscholen Europa.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stichting Vaderhartscholen Europa de betreffende bescheiden.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Stichting Vaderhartscholen Europa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stichting Vaderhartscholen Europa geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Stichting Vaderhartscholen Europa geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stichting Vaderhartscholen Europa daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Stichting Vaderhartscholen Europa uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Stichting Vaderhartscholen Europa in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting Vaderhartscholen Europa.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting Vaderhartscholen Europa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Stichting Vaderhartscholen Europa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting Vaderhartscholen Europa verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Stichting Vaderhartscholen Europa

 1. Stichting Vaderhartscholen Europa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Stichting Vaderhartscholen Europa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Stichting Vaderhartscholen Europa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Stichting Vaderhartscholen Europa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Stichting Vaderhartscholen Europa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting Vaderhartscholen Europa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting Vaderhartscholen Europa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting Vaderhartscholen Europa in verzuim is.
 3. Stichting Vaderhartscholen Europa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting Vaderhartscholen Europa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting Vaderhartscholen Europa in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting Vaderhartscholen Europa kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting Vaderhartscholen Europa onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Stichting Vaderhartscholen Europa kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stichting Vaderhartscholen Europa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting Vaderhartscholen Europa er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Stichting Vaderhartscholen Europa is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Stichting Vaderhartscholen Europa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting Vaderhartscholen Europa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting Vaderhartscholen Europa.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting Vaderhartscholen Europa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Vaderhartscholen Europa is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 maart 2022.